Informácie

Informácie

je zameraná na spoľahlivú, rýchlu a cenovo výhodnú dodávku kompletnej elektroinštalácie a stavebných prác. Máme 20 ročné skúsenosti s projektovaním a montážami, vykonávame revízie elektrických zariadení, vrátane bleskozvodov.
 Práve teraz je Štvrtok, 20. Júna 2024 ; *** ***  OB elektro vykonáva: projekty, montáž a revízie vyhradených technických zariadení elektrických, meranie a reguláciu kúrenia, čistenia odpadových vôd, vzduchotechniky, hydrauliky, prečerpávacích staníc, elektroinštalačné práce, NN prípojky, bleskozvody,dodávka a montáž úspornej elektroinštalácie NIKO HOME CONTROL, predaj a montáž satelitnej techniky, poradenstvo v oblasti energetiky, dodávky materiálov, stavebné práce na kľúč. *** *** www.OBelektro.eu *** ***

Odborné skúšky (revízie) a odborné prehliadky elektrických zariadení a bleskozvodov

Aby bola Vaša elektroinštalácia či bleskozvod plne funkčné, podľa vyhlášky je potrebná v predpísaných časových intervaloch.My vám ponúkame odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení (elektroinštalácií, strojov, elektrických spotrebiče) a bleskozvodov prevádzané odborne školeným certifikovaným revíznym technikom.Na tieto kontroly sa často zabúda a mnoho ľudí ich považuje za "zbytočné vyhadzovanie peňazí". Svoj názor zmenia spravidla až vtedy, keď na vlastnej koži pocítia následky zanedbaného stavu elektroinštalácie. A práve s tohto dôvodu odporúčame starostlivosť a pravidelné kontroly jej stavu rozhodne nepodceňovať. Budeme veľmi radi, ak si pre vykonanie revízie stavu Vašej elektroinštalácie vyberiete našu firmu.

Kedy vykonávať skúšky

Bezpečnosť elektrických zariadení závisí od stavu v ktorom sa nachádzajú , vyhláška 508/2009 Zz radí medzi vyhradené elektrické zariadenia a preto je povinnosťou prevádzkovateľov týchto zariadení vykonávať revízie - odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení.

Skúšanie sa vo všeobecnosti vykonáva

 • pred uvedením do prevádzky (1. úradná skúška, typová skúška)
 • počas prevádzky ( pravidelné odborné prehliadky a skúšky , opakované úradné skúšky )
 • po oprave
 • po odstavení dlhšom ako 1 rok
 • ak to nariadi orgán štátneho odborného dozoru (Inšpektorát práce )

Bezpečnosť elektrických zariadení

 • Bezpečnosť el. zriadení je schopnosť elektrického zariadenia neohrozovať ľudské zdravie, úžitkové zvieratá alebo majetok a okolité prostredie za stanovených podmienok prevádzky elektrickým prúdom alebo napätím alebo javmi vyvolanými účinkami elektriky.
 • Revízie el. zariadení sú činnosťou vykonávanou na elektrickom zariadení, pri ktorej sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje stav el. zariadenia z hľadiska jeho bezpečnosti. Súčasťou revízie je vypracovaním správy o revízii.
 • Východisková revízia je revízia vykonávaná na novom alebo rekonštruovanom el. zariadení pred jeho uvedením do prevádzky.
 • Pravidelná revízia je revízia už prevádzkovaných elektrických zariadení vykonávaná pravidelne v stanovených lehotách.
 • Správa o revízii je písomný doklad o výsledku revízie z ktorého je zrejmý stav revidovaného el. zariadenia z hľadiska bezpečnosti v dobe vykonávania revízie.

Predchádzanie úrazom a poruchám

Revízie spravidla odhalia možné príčiny úrazu alebo poškodenia spotrebiča skorej, ako k nemu dôjde.

Poistné plnenie

Poistné plnenie môže byť (a väčšinou býva) pri nedodržaní zákonných povinností poisťovňou krátené. Revízia elektrických spotrebičov je zákonnou povinnosťou.

Úspora peňazí

Investície do revízií nie sú vyhodené peniaze. Revízia môže odhaliť závadu zariadenia, ktorá môže spôsobiť úraz alebo poškodiť toto zariadenie. Cena revízie je zlomkom toho, čo potom zaplatíme za opravu alebo poškodenie.

Bezpečnosť

S úrazom pracovníka alebo požiarom môže firma tiež zaniknúť. Málokto si to pripustí, ale je to tak. Prevencia rizika podobných udalostí sa výrazne znižuje.

Ochrana pri inšpekcii

Inšpektorát práce kontroluje túto oblasť pomerne často. Pokuta za nedodržanie býva vysoká. Riadne prevedená revízia Vás pred ňou chráni ! (pozor - revízie elektrických zariadení, spotrebičov môžu prevádzať jedine elektrotechnici - špecialisti).

Certifikácia podľa ISO

Riadne prevedenie revízie spotrebičov je jedným zo základných požiadavkou pri certifikácii podľa ISO.

Revízie elektrických zariadení (ručné náradie)

Elektrické zariadenia / El. prístroje

V zmysle § 9 ods. 1 písm. a/ zákona č. 124/2006 Z.z. ste povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia, najmä kontrolovať stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení, na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení.

Elektrické zariadenia / Ručné náradie

Rozdelenie náradia podľa používania:
A – s náradím sa pracuje len občas ( do 100 prevádzkových hodín ročne)
B – s náradím sa pracuje často krátkodobo ( 100 – 250 prev. hodín ročne)
C – s náradím sa pracuje často dlhšie ( viac ako 250 prev. hodín ročne)

Rozdelenie náradia podľa triedy ochrany:
I – náradie má svorku pre pripojenie ochranného vodiča
II – náradie má dvojitú izoláciu
III – náradie pre svoju prevádzku používa bezpečné napätie

 • Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z
  -východzie revízie - STN 33 2000-6-61
  -periodické revízie - STN 33 1500
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky bleskozvodov
  -bleskozvodné sústavy - STN 34 1390-6-61
  -aktívne bleskozvody - STN 33 1391
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky uzemňovacích sústav
  -uzemňovacie sústavy - STN 33 2000-5-54
  -vyrovnávač potenciálu - STN 33 2140
 • Protokoly o revíziach a kontrolách elektrického spotrebiča alebo predlžovacieho prívodu
  - STN 33 1610
 • Protokoly o revíziach elektrického ručného náradia
  - STN 33 1600
 • Meranie signalizačného kábla potrubia
  - STN 33 1500, STN 33 2000-6-61, STN 33 2000-5-54, STN 33 2000-4-41
© 2012 - 2024, Firma:: OBelektro - Všetky práva vyhradenéÚvod | Prihlásenie
Táto stránka sa vygenerovala za 0.0026 sekúnd
Nájdete nás na Google+
Nájdete nás na Facebooku
Nájdete nás na YouTube
Optimalizovaní prehliadač: Opera
Optimalizovaní prehliadač: Mozilla Firefox
Optimalizovaní prehliadač: Google Chrome
Valid CSS!
Valid HTML 4.01 Transitional